Čega se vrag boji i od čega bježi O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezikaReportar como inadecuado
Čega se vrag boji i od čega bježi O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.6 No.1 September 2005. -

U članku se analiziraju dva hrvatska i ruska poredbena frazema jednake strukture i

značenja: bježati od koga, od čega kao vrag od tamjana te bojati se koga, čega kao vrag tamjana. Promatra se njihova uključenost u različite kontekste pri čemu se

osobita pažnja posvećuje upotrebi u odnosu na živo i neživo. Sljedeći se element

analize tiče mogućeg variranja komponente vrag i njezine

gramatičke promjene. U daljnjem se dijelu članka daju ekvivalenti navedenih

frazema na još sedam slavenskih jezika i ispituje se eventualno postojanje i nekih

drugih, rječnički neregistriranih, frazemskih oblika po uzoru na ostale slavenske

jezike u hrvatskom i ruskom jeziku.

frazeologija; poredbeni frazemi; kontrastivna analiza; collocations, varijantnost idiomaAutor: Željka Fink - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados