HIDROGEOLOŠKA I HIDROKEMIJSKA OBILJEŽJA MASIVA KALNIKAReportar como inadecuado
HIDROGEOLOŠKA I HIDROKEMIJSKA OBILJEŽJA MASIVA KALNIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.20 No.1 December 2008. -

Kalničko gorje izgrađuju stijene raspona starosti kreda-holocen, koje

je prema hidrogeološkim značajkama moguće razvrstati u tri osnovne hidrogeološke cjeline: 1 područje sjeverno od središnjeg masiva Kalnika, izgrađeno od nepropusnih i slabopropusnih klastičnih stijena krede i donjeg miocena koje imaju funkciju hidrogeološke barijere, te slabopropusnih eruptivnih stijena kredne starosti; 2 masiv Kalnika izgrađen pretežito od propusnih karbonatno-krupnoklastičnih stijena paleogena i badena koje imaju funkciju vodonosnika; 3 južno Kalničko pribrežje koje izgrađuju pretežito slabopropusne stijene neogena, te nekonsolidirani sedimenti kvartara osrednje propusnosti. Unutar navedenih hidrogeoloških cjelina izdvojeni su sljedeći vodonosnici: i paleogenski karbonatni vodonosnik izgrađen od vapnenačko – dolomitnih breča koje su najznačajniji vodonosnik na području Kalnika; ii badenski

karbonatni vodonosnik izgrađen od litavca, litotamnijskog vapnenaca,

krupnozrnatog pješčenjaka i brečokonglomerata, koji u cjelini ima

visoku vertikalnu vodopropusnost, mjestimice i kroz krške morfološke pojave; iii kvartarni aluvijalni vodonosnici, od kojih je najznačajniji onaj u dolini rijeke Kamešnice, čija propusnost varira od slabe do dobre ovisno o granulometrijslom sastavu; iv vodonosnik krednih bazičnih eruptiva iz kojeg se na području Apatovca eksploatira mineralna voda. S obzirom na hidrogeološke uvjete, vodonosnici kalničkog područja općenito se odlikuju prilično visokom ranjivošću. Ipak, može se zaključiti da su podzemne vode na području masiva Kalnika prema fizikalnim, fizikalno-kemijskim i kemijskim pokazateljima u cjelini dobre kakvoće zahvaljujući prije svega razmjerno slaboj naseljenosti te nepostojanju većih potencijalnih onečišćivača. One predstavljaju vrlo vrijedni

prirodni resurs i imaju veliku važnost u vodoopskrbi čitave regije. S

ciljem očuvanja današnjeg dobrog kvalitativnog i kvantitativnog statusa potrebno je voditi računa o efikasnoj zaštiti i općenito o održivom korištenju podzemnih voda.

Kalnik; karbonatni vodonosnici; aluvijalan vodonosnik; mineralna voda; hidrokemijski facijesi; kakvoća vodeAutor: Vinko Mraz - Tamara Marković - Ozren Larva -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados