DISTRIBUCIJE Hg U ZRAKU TLA I Hg U TLU OKO NAPUŠTENOG RUDNIKA „ZRINSKI- NA MEDVEDNICIReport as inadecuate
DISTRIBUCIJE Hg U ZRAKU TLA I Hg U TLU OKO NAPUŠTENOG RUDNIKA „ZRINSKI- NA MEDVEDNICI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.20 No.1 December 2008. -

U radu su prikazana terenska i laboratorijska istraživanja, statističke analize i grafički prikazi rezultata određivanja distribucija Hg u zraku tla i Hg u tlu, na području oko napuštenog rudnika „Zrinski- na Medvednici tzv. „Rudarski vrt-. Vrijednosti ukupnih koncentracija Hg u zraku tla pokazuju lognormalnu raspodjelu, a njihova prostorna distribucija upućuje na vezu s prisutnom Pb-Ag-Zn mineralizacijom i potvrđuje antropogeno podrijetlo reljefnih neravnina nakupine jalovine nazvane „pinge-. Regresijska analiza ovisnosti sadržaja Hg u zraku tla o udaljenosti od ulaza u rudnik koeficijent korelacije r ukazuje, također, na značajnu prostornu ovisnost. Vrijednosti sadržaja Hg u tlu isto tako pokazuju distribuciju blisku lognormalnoj, a usporedbom s vrijednostima Hg u zraku tla dobivena je slaba korelacija. Koncentracije su uglavnom unutar vrijednosti pozadinskog geokemijskog šuma, osim u neposrednoj blizini ulaza u rudnik, gdje su vrijednosti bitno povišene zbog utjecaja mineralizacije koncentrirane u „pingama-. Onečišćenje tla živom je lokalnog karaktera, s tendencijom širenja prema jugozapadu, zbog dominantnog utjecaja reljefa. Živa utvrđena u tlu istraživanog područja potječe od prisutnog rudnog tijela i bivše rudarske aktivnosti, dok se moguće antropogene atmosferske unose iz udaljenih izvora ne može dokazati na osnovi do sada provedenih istraživanja.

Hg; zrak tla; tlo; Pb-Ag-Zn mineralizacija; rudnik „Zrinski-; onečišćenje tla; geokemijske karte; MedvednicaAuthor: Nataša Jug - Uroš Barudžija - Goran Durn -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents