Utjecaj sustava uzgoja na kakvoću plodova jagode sorte ElsantaReportar como inadecuado
Utjecaj sustava uzgoja na kakvoću plodova jagode sorte Elsanta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.4 February 2007. -

U ovom istraživanju ispitivan je utjecaj tri različita sustava uzgoja, na otvorenom polju u plastičnom tunelu i u hidroponu, na kakvoću plodova sorte Elsanta. Na osnovi dobivenih rezultata možemo ustvrditi kako su svi sustavi uzgoja dali plodove zadovoljavajuće kakvoće, no ipak najbolju kakvoću na osnovi fizikalno-kemijskih parametara postigli su plodovi uzgajani u plasteniku. Najslabije rezultate postigli su plodovi uzgajani u hidroponskom sustavu uzgoja.

sustavi uzgoja; hidropon; plastenik; jagoda; cv. ElsantaAutor: Jasmina Družić - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Sandra Voća - ; Agronomski fakultet Sveučili

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados