UTJECAJ TEMPERATURE SUŠENJA NA STUPANJ ŽELATINIZACIJE ŠKROBA ZRNA KUKURUZAReportar como inadecuado
UTJECAJ TEMPERATURE SUŠENJA NA STUPANJ ŽELATINIZACIJE ŠKROBA ZRNA KUKURUZA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.6 January 2008. -

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti stupanj želatinizacije škroba kukuruza kao fizikalno-kemijske promjene, uvjetovane termičkim postupkom sušenja zrna. Postupak sušenja provodio se na četiri temperature sušenja zraka i to 70, 90, 110 i 130 ºC na uzorcima zrna pet hibrida kukuruza Bc 462, Bc 4982, Bc Jumbo 48, Florencia i Stefania, uzgojenih tijekom tri vegetacijske sezone. Usporedbom srednjih vrijednosti otpuštanja vode iz zrna, kroz tri godine istraživanja, najsporije je otpuštao vodu iz zrna hibrid Stefania, a značajno najbrže hibrid Florencia, kod kojega je utvrđen i najveći udio škroba. Najmanji stupanj želatinizacije škroba utvrđen je kod uzoraka koji su prirodno osušeni, a porastom temperature sušenja povećavao se stupanj želatinizacije škroba. Najveći stupanj želatinizacije škroba utvrđen je kod hibrida Bc 462, a najmanji kod hibrida Bc Jumbo 48. Vegetacijska sezona tijekom uzgoja zrna kukuruza imala je značajan utjecaj na brzinu otpuštanja vode te sadržaj škroba u zrnu istraživanih hibrida kukuruza.

stupanj želatinizacije; škrob; zrno kukuruza; sušenjeAutor: Neven Voća - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Tajana Krička - ; Agronomski fakultet Sveučilišt

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados