REZULTATI KAVEZNOG TOVA ŠARANA Cyprinus carpio U AKUMULACIJI GRABOVO KOD VUKOVARAReportar como inadecuado
REZULTATI KAVEZNOG TOVA ŠARANA Cyprinus carpio U AKUMULACIJI GRABOVO KOD VUKOVARA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. -

U radu su izneseni prvi rezultati uzgoja šarana u kavezima u akumulaciji Grabovo. Akumulacija se sastoji od Gornjeg i Donjeg jezera ukupne površine oko 75 ha. Kavezna platforma sa 16 kaveza smještena je u Gornjem jezeru koje je za potrebu uzgoja produbljeno na 5 m. U svaki od 16 kaveza dimenzija 5x5x2,5m nasađeno je po 398 do 440 jedinki dvogodišnjeg šaranskog mlađa prosječne pojedinačne mase 700 do 750 g•kom-1. Od fizikalno-kemijskih parametara tijekom uzgojnog razdoblja svakodnevno je mjerena koncentracija otopljenog kisika, temperatura vode i pH vrijednost, a ostali parametri nitrati, nitriti, ugljični dioksid, organsko onečišćenje dva puta mjesečno. Riba je hranjena peletiranom krmnom smjesom s 32 % sirovih bjelančevina i 10 % masti. Promjer peleta iznosio je 8 mm. Dnevna količina hrane određivana je prema hranidbenim tablicama, a na osnovi mase ribe, temperature vode, koncentracije otopljenog kisika i drugih fizikalno-kemijskih parametara. Nakon 109 hranidbenih dana ostvaren je prirast od 141,3 do 162,2 kg. Dnevni prirast varirao je od 3,66 do 3,85 g•kom-1. Vrijednosti specifične brzine rasta SGR kretale su se od 0,093 do 0,168 %•dan-1. Hranidbeni koeficijent nakon 109 hranidbenih dana iznosio je 3,67 do 4,13, a uginuća od 2,73 do 7,00 %.

kavezi; šaran; prirast; hranidbeni koeficijentAutor: Ivan Bogut - ; Poljoprivredni fakultet Sveučilšta u Osijeku, Osijek, Hrvatska Ružica Magovac - ; Vupik dd, Vukovar, Hrvatska D

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados