PREDVIĐANJE POSLOVNIH TEŠKOĆA BANAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA OSNOVI JAVNO DOSTUPNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJEReportar como inadecuado
PREDVIĐANJE POSLOVNIH TEŠKOĆA BANAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA OSNOVI JAVNO DOSTUPNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.54 No.11-12 December 2003. -

Članak prikazuje rezultate istraživanja predviđanja poslovnih teškoća

banka u Republici Hrvatskoj. Na osnovi uzorka 38 banaka i osam

omjera izračunanih iz javno dostupnih financijskih izvješća napravljena je početna klasifikacija banaka na grupu s poslovnim teškoćama i grupu bez poslovnih teškoća, primjenom metode višedimenzionalnih skala. Nakon toga, određena je orijentacija svake od dobijene četiri dimenzije primjenom višestrukih regresija. Na osnovi tako klasificiranih banaka obavljena je diskriminacijska analiza i izračunani su parametri logit modela i napravljene posteriori klasifikacije uzorka banaka.Autor: Branko Novak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados