SLOBODA I ODGOVORNOST, TEMELJ KRŠCANSKOGA PONAŠANJAReportar como inadecuado
SLOBODA I ODGOVORNOST, TEMELJ KRŠCANSKOGA PONAŠANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.4 December 2005. -

Suocen s izazovima relativizacije svake konfesionalne vjere

i njoj pripadajucega morala, kao pukih simbola jednoga u sebi

jedinstvenog religioznog cina, autor u ovom radu obra#uje temu

-Sloboda i odgovornost kao temelj kršcanskoga ponašanja-, tj.

traži specificnost kršcanskoga morala i na njemu temeljene

tipicno kršcanske odgovornosti. Da bi udovoljio postavljenoj

zadaci, autor u prvom dijelu obra#uje najprije teološko odre#enje

slobode, polazeci od njezina tri temeljna aspekta: antropološkoga,

teološko-kristološkoga i soteriološko-eklezijalnog. S dobivenim

pojmom slobode kao -oslobo#ene slobode-, autor u drugom dijelu

obra#uje problem tipicno kršcanskoga djelovanja i odre#uje ga: 1.

cinjenicom da je za kršcanina -actus humanus- eshatološki simbol,

2. teologalnim utemeljenjem subjektivne savjesti i objektivne

cudoredne normezakona, kao i spoznajom da je za kršcanina i

tražena strucnost u poslu teologalna kategorija. Razra#ujuci pak, u

trecem dijelu, problem tipicno kršcanskoga djelovanja u odgovornoj

slobodi, tj. tipicno kršcanski pojam odgovornosti, autor je okvirno

odre#uje u klasicnim koordinatama: u odnosu prema Bogu,

samome sebi i bližnjemu, s time da odgovornost prema sebi temelji

na kategoriji ljudskog dostojanstva i realnoj mogucnosti vlastitoga

cjelovitoga razvoja, a odgovornost prema bližnjemu okvirno vidi

na trima podrucjima: vjersko-duhovnom, socijalno-politickom i

ekološkom. Zakljucak je ovoga rada da postoji tipicno kršcanski

moral, pa onda i tipicno kršcanska odgovornost, ali da -kršcanska

odgovornost- i -odgovornost kršcanâ- nije jedno te isto. Stoga nije

iskljuceno da upravo nekršcanski -život kršcana- služi kao dokaz

onima koji tvrde da kršcanstvo ni na podrucju morala nije nešto

posebno u odnosu prema drugim svjetonazorima i religijama.

sloboda; odgovornost; -Božja slika-; savjest; zakon; cudoredje; politika; sablazanAutor: Špiro Marasović - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados