SADRŽAJNI ASPEKTI DIDAKTIKE ŠKOLSKOG VJERONAUKAReportar como inadecuado
SADRŽAJNI ASPEKTI DIDAKTIKE ŠKOLSKOG VJERONAUKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.3 September 2005. -

Didaktika se bavi istraživanjem dinamike poucavanja-

ucenja u svrhu izgradnje teorija i umijeca planiranja, provedbe

i vrednovanja ciljanih procesa poucavanja-ucenja sukladno

subjektu, predmetu i situaciji. Za razliku od opce didaktike,

didaktika školskog vjeronauka znanstvena je refleksija ucenja

i poucavanja vjeronauka u školi ili teorija prakse vjeronaucne

nastave. Kao predmetna didaktika ona je u prvom redu upucena

na sadržaj vjeronauka kao školskog predmeta u interakciji s

antropološko-personalnim, društveno-kulturnim i institucionalnostrukturalnim

uvjetima u kojima se odvija nastava vjeronauka.

Zato ona promišlja, analizira i planira religijsko-pedagoške procese

ucenja-poucavanja u okviru školskog vjeronauka. Njezina zadaca

je progovoriti o povijesnom kontekstu i utemeljenju vjeronauka u

školi, didakticko–metodickim varijablama i personalnim uvjetima

nastave vjeronauka u školi kao i svim drugim unutarnjim i

vanjskim elementima vjeronaucnoga nastavnog procesa.

didaktika; školski vjeronauk; ucenje- poucavanje vjere; predmetna-; religijska-; i kurikulumska didaktika; odgojno-obrazovni ciljeviAutor: Jadranka Garmaz - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados