BIOETIČKI ASPEKTI KOMUNICIRANJA S GLUHIM RODILJAMAReportar como inadecuado
BIOETIČKI ASPEKTI KOMUNICIRANJA S GLUHIM RODILJAMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics, Vol.15 No.4 December 2006. -

Mnogi problemi koji nastaju tijekom zdravstvenog rada s gluhim osobama zahtijevaju, osim dobrog znanja profesionalnih etičkih kodeksa, izvrsno etičko razmišljanje te osobne sposobnosti i vještine. Uspješna komunikacija je nužna za sigurnu, pravovremenu i učinkovitu medicinsku skrb u kojoj je pacijent u središtu pozornosti. Bioetički problemi na koje nailaze zdravstveni djelatnici u praksi s gluhim pacijentima često su vrlo složeni i uključuju pitanja koja nisu potpuno razrađena u kodeksima medicinske etike. Potreba za jasnom komunikacijom i popratnim pozitivnim stavom prema gluhim pacijentima posebno dolazi do izražaja u perinatalnoj zdravstvenoj skrbi i osobito tijekom poroda. Pri nadzoru poroda liječnik treba uspostaviti dobar komunikacijski pristup rodilji uz kontinuirano davanje informacija. Pri porodu posebno važnu ulogu ima primalja koja prati i nadzire porod. U našem istraživanju 29,41% gluhih žena smatralo je da je komunikacija s liječnikom tijekom njihova poroda bila dobra, 23,52% djelomično dobra, a 47,05% slaba. Većina ispitanica 82,35% misli da pri prenatalnoj skrbi i praćenju predavanja pripreme za porod, treba biti nazočan prevoditelj po mogućnosti žena dok bi pri porodu prevoditelj trebao biti zdravstveni djelatnik.

bioetika; komunikacija; gluha rodiljaAutor: Aleksandra Frković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados