Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma Abieti-Fagetum -pannonicum- u HrvatskojReportar como inadecuado
Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma Abieti-Fagetum -pannonicum- u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.131 No.9-10 September 2007. -

Bukovo-jelove šume u gorju jugozapadnoga dijela Panonije u Hrvatskoj fitocenološki su nedovoljno istražene. U novije vrijeme nije bilo njihove podrobne nomenklaturno-sintaksonomske analize koja bi u potpunosti bila sukladna međunarodnim nomenklaturnim pravilima Barkman i dr. 1986, Weber i dr. 2000. Zbog toga smo nakon njihova odvajanja od dinarskih bukovo-jelovih šuma Vukelić i Baričević 1996 pristupili 2007. godine njihovu istraživanju, imenovanju i određivanju prema ostalim šumskim zajednicama ovoga dijela Europe.

U glavnom arealu bukovo-jelovih šuma na Maclju, Medvednici i Papuku fitocenološki smo istražili i snimili četrdeset ploha, a u ovom radu prikazujemo ih 25. Prilično su bogata flornoga sastava s ukupno 135 vrsta. Prevladavaju vrste reda Fagetalia i njegovih nižih jedinica, od kojih su posebno značajne vrste sveze Aremonio-Fagion. Florni sastav, ekološki uvjeti, fizionomija ovih sastojina i način gospodarenja njima opravdavaju izdvajanje zasebne asocijacije. Označili smo ju imenom Festuco drymeiae-Abietetum bukovo-jelova šuma s brdskom vlasuljom prema najproširenijoj i sociološki važnoj vrsti Festuca drymeia i edifikatoru jeli Abies alba. Time se jasno odvaja i prepoznaje među ostalim bukovim i bukovo-jelovim asocijacijama unutar sveze Aremonio-Fagion i podsveze Lamio orvalae-Fagenion kojima je podređena. Tipološki smo ju raščlanili na dvije subasocijacije lunarietosum redivivae i festucetosum drymeiae koje se ekološki i po flori jasno razlikuju. Sastojine u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, na Maclju i Medvednici po flornom sastavu su raznovrsnije i bogatije od sastojina na Papuku, poglavito vrstama sveze Aremonio-Fagion, no statistička analiza nije pokazala opravdanost njihova razdvajanja. U radu su ukratko raspravljene i fitogeografske razlike unutar areala asocijacije u Hrvatskoj i odnos prema srodnim zajednicama na istraživanom području i na susjednim područjima.

as. Abieti-Fagetum -pannonicum- s. l.; Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova; florni sastav; vegetacija sjeverne HrvatskeAutor: Joso Vukelić - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dario Baričević - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados