Morfološka adaptacija engleskih imeničkih posuđenica u francuskom jezikuReportar como inadecuado
Morfološka adaptacija engleskih imeničkih posuđenica u francuskom jeziku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996. -

U članku se obrađuje adaptacija engleskih imeničkih posuđenica na morfološkoj razini prema

načelima transmorfemizacije i primarne i sekundarne adaptacije. Analizirajući adaptaciju

roda i broja možemo zaključiti da: 1 imenice koje znače što živo u određivanju roda

slijede načelo prirodnog roda; imenice koje znače što neživo dobivaju rod prema a imenič-

kim završecima ili nastavcima, b tendenciji muškoga roda i c kontaminaciji. 2 u adaptaciji

broja najveći broj engleskih posu|enica prolazi kroz potpunu transmorfemizaciju, a jedan se

manji broj zadržava na stupnju kompromisne replike. Neke će od ovih posuđenica u sekundarnoj

adaptaciji zamijeniti engleski pluralni nastavak francuskim i postati potpuno asimilirane

posuđenice u kategoriji broja.Autor: Ljuba Dabo-Denegri - ; Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados