Komparativna analiza metoda ispitivanja svojstava savijanja tkaninaReportar como inadecuado
Komparativna analiza metoda ispitivanja svojstava savijanja tkanina - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tekstil : Zeitschrift für Textiltechnologie und Bekleidungstechnik = Tekstil : journal of textile and ready made clothing technology, Vol.56 No.6. September 2007. -

Postoji široki raspon metoda i standarda mjerenja svojstava savijanja plošnih proizvoda. Neke se temelje na deformacijama plošnog proizvoda pod njegovom vlastitom masom, dok se kod drugih mjeri sila, moment ili energija potrebni da dođe do deformacije uzrokovane savijanjem. U ovom je radu dana je usporedba rezultata savijanja dobivenih korištenjem dviju dobro prihvaćenih metoda KES-FB i FAST te jednog novog uređaja, TH 7, a korištene su tkanine različito obrađene i različitog veza. Utvrđena je linearna ovisnost krutosti savijanja i koncentracije sredstva za ukrućivanje, kako kod FAST, KES FB, tako i kod TH 7 ispitivanja, a slična je i ovisnost vrijednosti histereze savijanja i koncentracije sredstva za ukrućivanje kod KES FB i TH 7 ispitivanja. Utvrđene su jasne korelacije kod usporedbe parametara dobivenih ovim trima metodama, npr. krutosti savijanja, histereze savijanja i prisilnog para.

svojstva savijanja; krutost savijanja; histereza savijanja; koncentracija sredstva za ukrućivanje; vrsta vezaAutor: Laura Naujokaityte - ; Fakultet dizajna i tehnologije, Tehnološko sveučilište u Kaunasu, Kaunas, Litva Eugenija Strazdiene - ;

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados