Metafora i metonimija kao poticaj u procesu imenovanjaReportar como inadecuado
Metafora i metonimija kao poticaj u procesu imenovanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.12-13 March 2007. -

Proučavanje metafore i metonimije kao poticaja u procesu imenovanja rijetko je bilo predmetom interesa tradicionalne lingvistike, pa ni onomastike. U ovome se radu pokušava sažeto izložiti nov pristup tomu problemu sa stanovišta kognitivne lingvistike, osobito u odnosu na tradicionalna tumačenja metafore u procesu imenovanja. Osobit doprinos kojim je kognitivna lingvistika tijekom posljednja dva desetljeća napravila važan i inovativan iskorak upravo je u preispitivanju tradicionalnih tumačenja metafore i metonimije. Za razliku od tradicionalnoga pristupa, kognitivna lingvistika promatra metaforu i metonimiju ne kao stilske figure kojima se služimo u jeziku već kao misaone modele s pomoću kojih čovjek konceptualizira i kategorizira svijet oko sebe. Unatoč tomu što su posljednjih godina mnogobrojni radovi, pa i važne monografije posvećene upravo tumačenju metafore i metonimije, gotovo da i nema radova unutar kognitivne lingvistike koji su te procese pokušali razmatrati pri tumačenju nastanka vlastitih imena.

onomastika; osobna imena; kognitivna lingvistika; metafora; metonimijaAutor: Dunja Brozović Rončević - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska Milena Žic Fuchs - ; Filozofski faku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados