Hipokoristik kao oznaka za tvorbeni način i kao oznaka za vrstu značenjaReportar como inadecuado
Hipokoristik kao oznaka za tvorbeni način i kao oznaka za vrstu značenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

U našoj gramatičkoj, onomastičkoj i dijalektološkoj literaturi hipokoristik se javlja kao metajezična oznaka za dva jezična fenomena, za vrstu značenja i za tvorbeni način. Hipokoristično značenje ostvaruje se izrazom koji je raznolik i dužinom postave, od jednosložne tipa Vlâć, preko dvosložne tipa Ívo, médo do višesložne tipa dugòuško i raznolik po načinu tvorbe.

Pod hipokorističnom tvorbom najčešće podrazumijevamo način kojim od neke osnovnice nastaje tvorenica dvosložne postave s odgovarajućim nastavkom -o -e -a i karakterističnim naglaskom tipa Ívo, médo. Kako ovom tvorbenom načinu pripadaju i tvorenice tipa góljo, kljájo, s očito nehipokorističnim značenjem, termin hipokoristik nije jednoznačan. Članak je okrenut potrebi da se način tvorbe tvorenica tipa Ívo, góljo označi jednim a vrsta njihova značenja drugim terminom. Terminološko pitanje nije samo terminološke prirode.

antroponimija; tvorba riječi; hipokoristik; osnova; sufiks; značenjeAutor: Živko Bjelanović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados