O kakvu je redu riječ - Filologija, No.46-47 February 2007.Reportar como inadecuado
O kakvu je redu riječ - Filologija, No.46-47 February 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U članku se, na temelju pregleda jezikoslovnoga nazivlja koje se tiče reda riječi, a posebno pozicioniranja klitika u njemu u hrvatskom jeziku u devetnaestostoljetnim i dvadesetostoljetnim gramatikama, raspravlja o odnosu između imenovanja i tumačenja pojave. Dalje se govori o potrebi razgraničavanja gramatičkoga rečeničnoga i obavijesnoga iskaznoga ustrojstva prilikom rasprave o redu riječi. Na kraju rada predlaže se mogućnost uređivanja nazivlja vezanog uz red riječi.

red riječi; redoslijed sintaktičkih jedinica; klitike; obvezatni red riječi; slobodni red riječi; hrvatski jezikAutor: Anita Peti-Stantić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados