VRJEDNOVANJE TALA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA POTREBE NATAPANJAReport as inadecuate
VRJEDNOVANJE TALA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA POTREBE NATAPANJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.69 No.2 April 2007. -

Istraživanje i vrjednovanje tala Splitsko-dalmatinske županije jedno je od brojnih u državnoj strategiji izrade planova natapanja. Sve veća suša u razvoju poljoprivrede utječe na proizvodnost poljoprivredne proizvodnje u tom mediteranskom okružju. Temeljni cilj u ovom radu je bio sagledati zemljišne resurse pogodne za natapanje i izdvojiti oranične površine gdje bi ta hidrotehnička mjera dala najveće rezultate.

Osnovna metoda vrjednovanja je procjena pogodnosti tala za potrebe natapanja FAO, 1976; Vidaček, 1981. Analiza je izvršena pomoću GIS tehnologije, program ArcView.

Na temelju analize pedoloških istraživanja semidetaljnog karaktera utvrdili smo sljedeće: Splitsko-dalmatinska županija ima površinu od 4.539 km2. Od toga na poljoprivredne površine otpada 2.177 km2 ili 48%. Šume su po površini najzastupljenije i zauzimaju 2.244 km2 ili 49,4%. Naselja i okućnice zauzimaju 90 km2 ili 2,0%. Vodene površine zauzimaju 29 km2 ili 0,6%.

Najzastupljenija tla županije su smeđa tla na vapnencu ili dolomitu s 52.485 ha i vapneno dolomitna crnica s 42.027 ha, koja zbog stjenovitosti i nagiba spadaju u trajno nepogodna tla za natapanje. Od pogodnih tala najzastupljenija su antropogena tla u raznim oblicima krša 42.258 ha. Najbolja tla za oranice i vrtove su hidromeliorirana 3.649 ha i aluvijalna 3.068 ha, a tla koja u tom kraju potencijalno najviše vrijede su močvarno glejna tla 3.337 ha.

Pogodnih tala prvog prioriteta za natapanje s potrebnim većim ili manjim mjerama agromelioracija ima 92.003 ha, a drugog prioriteta za hidro i-ili agromelioracije u primjeni natapanja 6.001 ha. Trajno nepogodnih tala za natapanje u okviru poljoprivrednih površina prvenstveno pašnjaci i livade ima 119.663 ha.

vrjednovanje; procjena pogodnosti tla; plan natapanjaAuthor: M. Bogunović - Ž. Vidaček - S. Husnjak - Aleksandra Bensa -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents