Upotreba risperidona u djece i adolescenata s agresivnim ponašanjemReport as inadecuate
Upotreba risperidona u djece i adolescenata s agresivnim ponašanjem - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. -

Agresija se može pojaviti u mnogim psihijatrijskim

poremećajima u djece uključujući pervazivne razvojne

poremećaje, bipolarni poremćaj, disruptivne poremećaje

ponašanja, deficit pažnje-hiperaktivni poremećaj, mentalnu

retardaciju. Postoji mnogo različitih terapijskih pristupa simptomima

agresivnog ponašanja. Nefarmakoloπki pristupi

uključuju bihevioralne modifikacije, psihoterapiju, kognitivne i

socijalne intervencije. Farmakološki pristupi uključuju upotrebu

stabilizatora raspoloženja i antipsihotike. Konvencionalni

su neuroleptici bili najčešće propisivani lijekovi za djecu i adolescente

s agresivnim ponašanjem. Međutim, zabrinutost

vezana uz nepoželjne nuspojave ograničila je upotrebu

klasičnih neuroleptika. Risperidon je atipični antipsihotik s

dopaminskim i serotoninskim antagonističkim djelovanjem.

Eksplorativne studije u dječjoj dobi pokazale su da risperidon

ima korisne učinke na agresivno ponašanje i uzrokuje samo

rijetke ekstrapiramidne nuspojave. Cilj ovog preglednog rada

je da prikaže najnovije podatke o upotrebi risperidona u

liječenju agresije u djece i adolescenata.

agresivno ponašanje; risperidon; djeca; adolescentiAuthor: Mirela Grgić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents