Medicina temeljena na dokazima: preporuke za farmakološko liječenje bolesnika s osteoartritisomReportar como inadecuado




Medicina temeljena na dokazima: preporuke za farmakološko liječenje bolesnika s osteoartritisom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. -

Nesteroidni antireumatici NSAR lijek su izbora

u liječenju boli u bolesnika s osteoartritisom OA. Velik

broj različitih NSAR dostupnih na tržištu otežava izbor

pojedinoga.

Cilj rada: Kritički pregledati tri tipa podataka koji se odnose

na NSAR rezultati istraživanja, kliničko iskustvo i troškovi,

radi davanja preporuka kao pomoć pri odlučivanju o terapiji.

Materijali i metode: Pretražene su Cochrane, Medline i

Embase baze podataka za pregledne članke i kontrolirana

randomizirana ispitivanja o kliničkoj djelotvornosti i nuspojavama

NSAR. Kliničko iskustvo temelji se na stavovima

liječnika-kliničara koautora rada. Podaci o troškovima i prodaji

za NSAR odnose se na hrvatsko tržište.

Rezultati: Svi NSAR, uključujući i COX-2 selektivne inhibitore,

imaju sličnu djelotvornost u kontroli OA boli. Štetni učinak na

gornji dio probavnoga trakta najmanji je za diklofenak i

ibuprofen, dok za COX-2 selektivne inhibitore, iako vjerojatno

manji, nije potpuno utvrđen. Ostale nuspojave rijetko imaju

kliničko značenje, a za COX-2 selektivne inhibitore još nisu

dovoljno istražene. Dugogodišnje povoljno kliničko iskustvo

postoji s diklofenakom i ibuprofenom. Najniži su troškovi

liječenja za diklofenak, dok su COX-2 selektivni inhibitori

znatno skuplji od neselektivnih NSAR.

Zaključak: Diklofenak, a potom ibuprofen ostaju prvi lijek izbora

farmakološkog liječenja bolesnika s OA.

nesteroidni antireumatici; osteoartritis



Autor: Branko Kopjar - Božidar Ćurković - Simeon Grazio - Tonko Vlak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados