Banovina: demografski razvoj i problemi nerazvijenog dijela HrvatskeReportar como inadecuado
Banovina: demografski razvoj i problemi nerazvijenog dijela Hrvatske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.66. No.2. December 2004. -

U radu je najprije prikazana uloga povijesnih zbivanja, posebno Vojne krajine, u demografskom razvoju Banovine. Zatim je analizirana dinamika ukupnog broja stanovnika 1857-2001, prirodna dinamika, biološka struktura i narodnosni sastav stanovništva. Analiza je pokazala da je Banovina prostor dugotrajne i snažne depopulacije bitno utjecane novijim migracijama, negativnog prirodnog kretanja stanovništva, ostarjele i nisko aktivne demografske strukture te korjenitih promjena u nacionalnom sastavu stanovništva.

Banovina; Vojna krajina; dinamika stanovništva; migracije; depopulacija; struktura stanovništvaAutor: Mate Matas -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados