RELIGIJSKA SITUACIJA U POSTMODERNOM VREMENUReport as inadecuate
RELIGIJSKA SITUACIJA U POSTMODERNOM VREMENU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Autor razmatra suvremenu religijsku situaciju u

zapadnoeuropskom okru`enju, s kra}im osvrtom i na hrvatske

prilike. Nazna~uje kako `ivimo u vremenu u kojem se, suprotno

ranijoj sigurnoj i neupitnoj moderni, budu}nost modernomu

~ovjeku pokazuje nesigurnom i rizi~nom. Stoga je mnogi

nazivaju postmoderna. @ele}i dati to~no odre|enje pojma

postmoderna, autor u prvom dijelu navodi razmi{ljanja vi{e

autora: S. Knoblocha, F.-H. Wernera, W. Welscha, R. Richtera,

J.-F. Lyotarda i R. Rortya te Z. Baumanna i H.-G. Vestera.

Potom nas, u drugom dijelu, upoznaje s najnovijim dru{tvenim

i s njima povezanim religijskim promjenama, o supovezanostima

religijskih i dru{tvenih procesa, njihovu me|usobnom

utjecaju te pritom navodi stajali{ta D. Sölle, N. Luhmanna,

J. Habermasa, P. L. Bergera, H. Knoblaucha, K. J. Kuschela

i drugih. U tre}em, zavr{nom, dijelu autor nazna~uje

postmodernu religijsku situaciju u Europi, posebice u kr{}anskim

zajednicama, navode}i pritom razmi{ljanja H. J. Frischa,

U. Becka te N. Elijasa. Kao posljedice razvoja suvremenoga

dru{tva autor nazna~uje napu{tanje Crkve, desocijalizaciju,

pojavu velikoga nekr{}anskog okru`enja, sve sna`nije

individualiziranje vjere, opadanje broja sve}eni~kih zvanja i,

slijedom toga, ve}u zauzetost i aktivnije djelovanje vjernika laika

i u Crkvi i u dru{tvu.Author: Ivan MARKEŠIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents