ZAKON O VELIČINI VOKABULARA TEKSTA Heapsov zakon i određivanje veličine vokabulara tekstova na hrvatskom jezikuReportar como inadecuado
ZAKON O VELIČINI VOKABULARA TEKSTA Heapsov zakon i određivanje veličine vokabulara tekstova na hrvatskom jeziku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Postoje}a formula Heapsova zakona o veli~ini vokabulara

teksta nije univerzalna te zakon treba redefinirati, kako bi se

mogao rabiti za analizu korpusa na raznim jezicima. Analiza

korpusa tekstova na hrvatskom jeziku potvr|uje hipotezu da je

broj funkcionalnih pojavnica u tekstu konstantan te iznosi 21%

veli~ine teksta. Autor dokazuje da se postotak funkcionalnih

pojavnica u tekstu mo`e uzimati kao vrijednost za parametar K

te da je parametar K konstantna vrijednost za svaki jezi~ni

korpus. Empirijska istra`ivanja potvr|uju autorovu tezu da se

broj funkcionalnih pojavnica u tekstu mo`e izra~unati po

formuli F = nK-100, a da za veli~inu najfrekventnije pojavnice

MF vrijedi formula MF = n K-1002. Vrijednost drugoga

parametra Heapsova zakona tako|er se mo`e precizno

odrediti i zato autor predla`e novi oblik zakona o veli~ini

vokabulara teksta. Istra`ivanja potvr|uju da je vrlo visoka

korelacija izme|u izra~unanih i stvarnih vrijednosti veli~ine

vokabulara, odnosno izme|u stvarnih i izra~unanih vrijednosti

jednokratnih rije~i u tekstu. Ovako interpretiran i definiran

zakon o veli~ini vokabulara teksta omogu}uje izra~un veli~ine

vokabulara teksta na svakom jeziku, kada se zna postotak

funkcionalnih rije~i koji je konstantan za taj jezik. No ova

interpretacija zakona omogu}uje, osim izra~una veli~ine

vokabulara teksta, i odre|ivanje broja funkcionalnih pojavnica

u tekstu, veli~ine najfrekventnije rije~i u tekstu te broja

jednokratnih pojavnica koje tvore vokabular teksta.Autor: Miroslav TUĐMAN -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados