RAZLIKE IZMEĐU DAVATELJA I NEDAVATELJA KRVI: INTENZITET I DIMENZIONALNOST STAVA, PREDVIĐANJE NAMJERE I PONAŠANJAReportar como inadecuado
RAZLIKE IZMEĐU DAVATELJA I NEDAVATELJA KRVI: INTENZITET I DIMENZIONALNOST STAVA, PREDVIĐANJE NAMJERE I PONAŠANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Cilj istra`ivanja bio je provjeriti dimenzionalnost

stava prema davanju krvi i ispitati eventualne razlike u

strukturi stava izme|u davatelja i nedavatelja krvi.

Nadalje, `eljeli smo ustanoviti postoje li razlike izme|u

davatelja i nedavatelja s obzirom na pojedine aspekte

stava prema davanju krvi te razlike u predvi|anju

namjere i pona{anja. Istra`ivanje je provedeno na

prigodnom uzorku od 417 zaposlenih osoba 158

davatelja i 259 nedavatelja, a mjereni su stavovi prema

darivanju krvi Likertova skala i skala bipolarnih pridjeva

i namjera. Stvarno pona{anje pra}eno je tri mjeseca nakon

primjene upitnika. Skala stavova faktorizirala se u

4 faktora, od kojih su dva pozitivna – obaveza

i opravdanost – a dva negativna – direktna opasnost i

banalni razlozi. Ako broj faktora ograni~imo na dva,

potvr|ujemo hipotezu o pozitivnoj i negativnoj dimenziji

stava. Izme|u davatelja i nedavatelja nije na|ena

razlika u faktorskoj strukturi. Utvr|ena je niska i zna~ajna

povezanost stava i namjere. Op}i stav i davateljsko

iskustvo zna~ajni su prediktori namjere. Povezanost

namjere i pona{anja tako|er je niska, a, o~ekivano,

ekstremni stupnjevi namjere pozitivni i negativni bolje

diferenciraju pona{anje od blago pozitivnih ili blago

negativnih.Autor: Tihana BRKLJAČIĆ - Renata FRANC -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados