SABORSKI IZBORI I ZAGREBAČKA IZBORNA TIJELA NA PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJEĆEReportar como inadecuado
SABORSKI IZBORI I ZAGREBAČKA IZBORNA TIJELA NA PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJEĆE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Tijekom banovanja Khuen-Héderváryja izbornici triju

zagreba~kih izbornih kotara glasovali su uglavnom za vladinu

stranku, Narodnu stranku. ^im se otvorio prostor za slobodnije

izra`avanje politi~kog izbora, nastupile su i promjene. Iako je

organiziranije politi~ko djelovanje oporbe va`no, glasa~i igraju,

dakako, veliku ulogu. Naime, me|u njima bili su s jedne strane

~inovnici i umirovljenici, koji su dobili glasa~ko pravo svojim

zanimanjem, {to ih je obvezalo na lojalnost prema vlastima,

odnosno poslodavcima, a s druge strane obrtnici, trgovci i

posebnici, koji su ispunjenjem odredbe o poreznom cenzusu

stekli odre|enu nezavisnost prema vlastima. Oporba je upravo

u potonjima na{la podr{ku na izborima 1898. u prete`no

obrtni~kom tre}em izbornom kotaru. Takav se trend nastavio i

time otvorio vrata raznim oporbenim skupinama da ovladaju

pojedinim zagreba~kim izbornim tijelima. Tada je svako

zagreba~ko izborno tijelo izrazilo vlastiti politi~ki identitet, ovisno

o strukturi izbornika po zanimanju: -slu`beni~ki- Gornji grad

ostao u rukama -ma|arona- -gra|anski- Donji grad izabrao je

Hrvatsko-srpsku koaliciju, a obrtni~ki tre}i kotar prava{e

frankovce, koji su zapravo bili najmanje konzervativni jer su

afirmaciju svojih na~ela tra`ili u radikalnijim promjenama.Autor: Ines SABOTIČ - Stjepan MATKOVIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados