KRATKA LJESTVICA RELIGIOZNOSTI: VALIDACIJA NA UZORKU ADOLESCENAReportar como inadecuado
KRATKA LJESTVICA RELIGIOZNOSTI: VALIDACIJA NA UZORKU ADOLESCENA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Iako su sociolo{ka istra`ivanja religioznosti i nereligioznosti u

Hrvatskoj brojna i provode se od kraja 60-ih godina 20. stolje}a,

u na{im je uvjetima religioznost kao psiholo{ki fenomen relativno

slabo istra`ena te o njezinim razvojnim aspektima na razini

pojedinca, kao i o povezanosti s drugim osobinama li~nosti i s

pona{anjem pojedinca, u na{oj istra`iva~koj praksi nema mnogo

podataka. Zamjetno je i to da su u istra`ivanjima koja se kod

nas provode psihometrijske karakteristike upotrijebljenih

instrumenata uglavnom nepoznate, pa se autori mahom

oslanjaju na o~iglednu valjanost primijenjenih postupaka. U

ovom radu prikazan je postupak razvoja Kratke ljestvice

religioznosti KLR. Ljestvica se sastoji od pet tvrdnji, kojima se

ispituju pone{to razli~iti aspekti religioznih kognicija. Validacija

ljestvice provedena je na uzorku od 3678 adolescenata u dobi

od 15 do 19 godina, u~enika svih srednjih {kola u Primorsko-

-goranskoj i Dubrova~ko-neretvanskoj `upaniji. Unutra{nja

konzistencija ljestvice iznosi .88. Valjanost je provjerena

usporedbom s postoje}im postupcima te utvr|ivanjem

diskriminativnosti ljestvice na specifi~nim poduzorcima. Po svojim

obilje`jima, ova se ljestvica mo`e rabiti kao pouzdan i valjan

indikator religioznosti na hrvatskom govornom podru~ju.Autor: Petar BEZINOVIĆ - Ankica MARINOVIĆ-BOBINAC - Dinka MARINOVIĆ JEROLIMOV -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados