RELIGIJA, CIVILNO DRUšTVO, SOCIJALNI PROBLEMIReportar como inadecuado
RELIGIJA, CIVILNO DRUšTVO, SOCIJALNI PROBLEMI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Rad po~inje opisom dru{tveno-religijske situacije na prijelazu tisu}

lje}a u zapadnoj i isto~noj Europi. Premda je u zapadnoj Europi

dominantan trend sekularizacije, a u isto~noj revitalizacije

religije, ovi trendovi ne mogu objasniti niz drugih individualnih i

dru{tvenih promjena, posebice onih koji se odnose na javnu ulogu

religije. Suvremena europska dru{tva te{ko se nose, izme|u

ostaloga, sa zahtjevima za javnom religijskom ekspresijom, posebice

manjinskih, netradicionalnih, religija. Neadekvatnost klasi~

nih koncepata sekularizacije, odnosa privatne i javne sfere te

liberalno shva}enih ljudskih prava demonstrira se prikazom radova

Joséa Casanove i Davida Herberta. Iako dijelom na razli-

~ite na~ine, oba pose`u za konceptom civilnoga dru{tva koji

omogu}uje opis javnoga djelovanja i javne uloge religije u modernom

i kasnomodernom dru{tvu. Koncept civilnoga dru{tva

nudi i analiti~ko razumijevanje socijalne funkcije religije – kako

one na razini klasi~nih socijalnih intervencija, tako i one na razini

socijalnoga zagovaranja, odnosno kriti~ke dru{tvene uloge. Na

kraju rada analiziraju se rezultati istra`ivanja op}e populacije te

istra`ivanja eklezijalnih pokreta o javnom i socijalnom djelovanju

Crkve u hrvatskom dru{tvu. I oni govore o proturje~noj stvarnosti,

novim socijalnim potrebama te mogu}nostima i ograni~enjima

crkvenoga djelovanja. Time ponovno demonstriraju interpretativnu,

premda ne i normativnu, analiti~ku korisnost redefinicije

javnoga i privatnoga unutar suvremenih dru{tvenih okolnosti.Autor: Siniša ZRINŠČAK -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados