UTJECAJ MOLITVE NA VJERNIČKO PONAŠANJE I MORALNO VREDNOVANJE PRIPADNIKA MALOGA TEČAJA – KURSILJAReportar como inadecuado
UTJECAJ MOLITVE NA VJERNIČKO PONAŠANJE I MORALNO VREDNOVANJE PRIPADNIKA MALOGA TEČAJA – KURSILJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

U prvom dijelu rada govori se o fenomenu novih lai~kih

crkvenih pokreta, njihovu nastanku, temeljnim obilje`jima i

po~ecima njihova djelovanja u svijetu i u nas. Posebna

pozornost posve}ena je suvremenom me|unarodnom

lai~kom katoli~kom pokretu, Malom te~aju – Kursilju, koji se

u Hrvatskoj pro{irio potkraj 60-ih godina 20. stolje}a. U

drugom dijelu rada, na temelju empirijskog anketnoga

istra`ivanja pripadnika sedam suvremenih eklezijalnih

pokreta, me|u kojima je bilo i 74 pripadnika Maloga te~aja,

prikazana je ra{~lamba nekih rezultata samo pripadnika

Kursilja, odnosno utjecaja osobne molitve na njihov

konkretni vjerni~ki `ivot, neka temeljna moralna

vrednovanja, stavove i religijsko-religiozno pona{anje: odnos

prema onima koji ne vjeruju, prema ljudima koji im ~ine zlo,

njihovi stavovi prema namjernom prijekidu trudno}e,

mi{ljenja o kontracepciji, preljubu i nevjernosti,

nerazrje{ivosti braka i predbra~nim spolnim odnosima.

Molitva je kao nezavisna varijabla uzeta stoga {to su svi

suvremeni eklezijalni pokreti, me|u kojima su po sebi i na

izravan na~in i pripadnici Kursilja, kao novi tip

postmoderne religioznosti, prepoznati kao molitveni i

obnoviteljski pokreti u Crkvi. Rezultati pokazuju da postoji

zna~ajna povezanost izme|u u~estalosti osobne molitve

ispitanika i njihova konkretnoga vjerni~koga pona{anja,

moralnih vrednovanja i stavova.Autor: Stipe TADIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados