KLASIFIKACIJA I DISKVALIFIKACIJA - Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.13 No.6 74 December 2004.Reportar como inadecuado
KLASIFIKACIJA I DISKVALIFIKACIJA - Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.13 No.6 74 December 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.13 No.6 74 December 2004. -

U odgovoru na kriti~ke primjedbe Velimira onje i Nevenke

^u~kovi} na ~lanak -Vrijediti i ko{tati: sociokulturne pretpostavke

tranzicije u novijim radovima hrvatskih ekonomista-

Dru{tvena istra`ivanja, svezak 13, br. 1-2, str. 147-168 autor

~lanka iznosi ~etiri stajali{ta. Prvo, odbacuje banaliziranje

utjecaja ideologija na teorijska usmjerenja u ekonomiji i zala`e

se za kriti~ko razumijevanje srodnosti izme|u akademskih

teorija i ekonomskih ili politi~kih ideologija. Drugo, prihva}a

primjedbu o premalenom uzorku analiziranih radova hrvatskih

ekonomista te priznaje da mu nije jasno koja je -kriti~na masa-

radova potrebna kako bi se analizom utvrdila teorijska

orijentacija pojedinog autora. Tre}e, nasuprot kriti~arima, dr`i

da ekonomski liberalizam nu`no proizvodi negdje dobre a

negdje lo{e u~inke, ba{ kao i ekonomski etatizam. I ~etvrto,

upozorava da poziv na dijalog ima smisla ako se unaprijed

ne uvjetuju polazi{ta njegovih sudionika.Autor: Vjeran KATUNARIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados