EKONOMIJA I SOCIOLOGIJA: BUDI SE NOVI DIJALOGReportar como inadecuado
EKONOMIJA I SOCIOLOGIJA: BUDI SE NOVI DIJALOG - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.13 No.6 74 December 2004. -

U ovom radu autori ispituju i kriti~ki analiziraju neke od teza

u ~lanku sociologa Vjerana Katunari}a -Vrijediti i ko{tati:

sociokulturne pretpostavke tranzicije u novijim radovima

hrvatskih ekonomista-, koji je – definiraju}i tri pristupa –

poku{ao klasificirati recentne radove odabranih hrvatskih

ekonomista. Autori poku{avaju dokazati da izdvojeno i

isklju~ivo promatranje ideolo{kih temelja nije dobro polazi{te

za klasifikaciju ekonomista, jer zanemaruje neke va`nije

razlike i mogu}e klasifikacijske kriterije u pogledu predmeta,

teorija i metoda analize. Iako je neprijeporno da ekonomika

nije imuna na utjecaj ideologija, autori elaboriraju za{to

njihovo isticanje u prvi plan kao jedinih kriterija klasifikacije

mo`e dati potpuno iskrivljenu sliku ekonomske misli i njezinih

dosega. Zastupaju stav da su predmetne, metodolo{ke i

teorijske razlike me|u ekonomistima mnogo va`nije i nisu

uvijek ideolo{ki determinirane, pa su stoga bolji kriteriji koje

bi trebalo rabiti u nekoj budu}oj klasifikaciji hrvatskih

ekonomista. Autori se osvr}u na metodolo{ke pote{ko}e u

formiranju klasifikacijskih skupina, koje su najizra`enije kod

skupine odabranih -relativista-, te osobito govore o

pogre{kama pri klasifikaciji prvih dviju skupina neoliberalnih

redukcionista i neoinstitucionalista. Slijede}i Katunari}ev okvir

analize, raspravu o klasifikaciji rabe kao odsko~nu dasku za

propitkivanje nekih temeljnih dru{tvenih i povijesnih pitanja,

poput onih za{to socijalizam nije uspio i kakav je odnos

ideologije i ekonomske politike u funkcioniranju i razvitku

institucije tr`i{ta. U zaklju~ku autori isti~u potrebu za

interdisciplinarnim dijalogom u teorijskom rasvjetljavanju

mehanizama djelovanja -ne-ekonomskih- varijabli na

ekonomske rezultate i na pona{anje klju~nih aktera

na tr`i{tu.Autor: Velimir ŠONJE - Nevenka ČUČKOVIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados