Metrička fonologija - Contemporary linguistics, Vol.59-60 No.1-2 November 2005.Report as inadecuate
Metrička fonologija - Contemporary linguistics, Vol.59-60 No.1-2 November 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary linguistics, Vol.59-60 No.1-2 November 2005. -

Članak je uvod u metričku fonologiju. Počinje tumačenjem temeljnih pojmova koji se koriste

u tom pristupu kao što su jaki i slabi slogovi, stopa, ekstrametričnost i dr. Opisuju se dvije

vrste prikaza metričkog ustrojstva iskaza - metrička stabla i mreže - i daje se kratak uvod

u proučavanje sloga. Drugo je poglavlje posvećeno univerzalnim parametrima pridruživanja

metričke strukture fonemskomu nizu, a u trećem se dokazuje cikličnost pravila koja njime

upravljaju. Posljednje poglavlje razmatra međudjelovanje fonemske i metričke razine - na

koji način pojave na jednoj razini mogu utjecati na one na drugoj. Pokazuje se također kako

se spoznaje o tom uzajamnom utjecaju mogu upotrijebiti u rekonstrukciji procesa koji su

djelovali u jezičnoj prošlosti.

metrička fonologija; slogovi fonologija; autosegmentalna fonologija; prozodija; generativna lingvistikaAuthor: David Mandić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents