RADNI, ŽIVOTNI I SOCIJALNI UVJETI POMORACA U KONTEKSTU RJEŠENJA KONVENCIJE O RADU POMORACA I NACIONALNOG PRAVAReportar como inadecuado
RADNI, ŽIVOTNI I SOCIJALNI UVJETI POMORACA U KONTEKSTU RJEŠENJA KONVENCIJE O RADU POMORACA I NACIONALNOG PRAVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Scientific Journal of Maritime Research, Vol.21 No.1 June 2007. -

Rad obrađuje pravnu problematiku radnih, životnih i socijalnih uvjeta pomoraca te aktivnosti Međunarodne organizacije rada na tom području pri čemu se analiziraju postignuća Konvencije o radu pomoraca, ILO 186. Posebna pozornost usmjerena je na postupak izdavanja Svjedodžbe o radu pomoraca i Deklaracije o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca te sustava kontrole stalnog udovoljavanja zahtjevima Konvencije o radu pomoraca. Analizira se položaj Hrvatske u postupku usvajanja i usklađivanja međunarodnih zahtjeva s nacionalnim uvjetima te njena uloga aktivnog partnera u rješavanju pitanja radnih i socijalnih prava pomoraca. Autorica smatra potrebitim da Republika Hrvatska ratificira Konvenciju o radu pomoraca i da se izvrši potrebno usklađivanje domaćih propisa s međunarodnim izvorima sukladno zahtjevima pomorske industrije i pojačanoj potrebi da se pomorcima osiguraju dostojni radni i životni uvjeti na brodu.

Konvencija o radu pomoraca; radni i socijalni uvjeti pomoraca; ratifikacija; Svjedodžba o radu pomoraca; Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoracaAutor: Biserka Rukavina -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados