Multifaktorijalno istraživanje nemalignih limfadenopatijaReportar como inadecuado
Multifaktorijalno istraživanje nemalignih limfadenopatija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.25 No.3 September 2005. -

Cilj istraživanja: Povećani limfni čvorovi su česta pojava u ljudi. Vjerojatnost da je limfadenopatija nemaligne etiologije iznosi 80% u dobi do 40. godine života. Cilj ovog prospektivnog istraživanja n=110 bolesnika bile je etiološka, citomorfološka i citoimunološka karakterizacija nemalignih limfadenopatija. Ispitanici: 110 bolesnika koji su se javili na Odjel zarazne bolesti u Osijeku zbog povećanja jednog ili više limfnih čvorova.

Metode: anamnestički upitnik, klinički pregled, rutinske hematološke i biokemijske pretrage, etiološka serološka dijagnostika, UZV pregled, citopunkcija, lančane reakcije polimeraze PCR za detekciju EBV DNK u uzorcima periferne krvi bolesnika, te imunofenotipizacija limfocita periferne krvi na protočnom citometru.

Rezultati: Čak u 57% od ukupnog broja bolesnika s nemalignom limfadenopatijom serološkim testovima je dokazana EBV infekcija dok je u 21,8% bolesnika dokazana bakterijska infekcija. Toksoplazmoza je dokazana u 9,1% bolesnika, tularemija u 3,6%, miješana infekcija u 3,6%, bolest mačjeg ogreba u 2,7%, tuberkuloza u 0,9% i citomegalovirusna infekcija CMV u 0,9% bolesnika. U bolesnika s EBV limfadenopatijom od 6-18 godina 58% najčešća lokalizacija povećanog limfnog čvora bila je submandibularno 45%, a potom ispred sternokleidomastoidnog mišića 41% uz promjer 2-3 cm 72%. Najveći broj bolesnika imao je ukupan broj leukocita unutar referentnih vrijednosti 55%, no dominirala je limfocitoza 81% s pojavom reaktivnih limfocita 57%, sedimantacija eritrocita je bila povišena 70%, a CRP unutar referentnih vrijednosti 57%. LDH je povišena 71%, kao i AST 84% i ALT 87%, a svi citološki nalazi punktata limfnog čvora bili su reaktivna hiperplazija limfnog čvora. U 4 bolesnika s negativnom EBV serologijom dokazana je EBV DNK u perifernoj krvi. Analiza limfocitnih subpopulacija periferne krvi bolesnika s akutnom EBV infekcijom pokazala je porast subpopulacije T-limfocita, CD8+ T- limfocita i HLA-DR+ T-limfocita uz istovremeno smanjenje postotka B-limfocita i CD4+ T-limfocita u odnosu na referentne vrijednosti.

Zaključak: Suvremene molekularne i imunofenotipizacijske metode imaju svoje mjesto u razjašnjavanju etiologije nemalignih limfadenopatija.

Nemaligne limfodenopatije - etiologija; dijagnostikaAutor: Lj. Perić - S. Židovec-Lepej - T. Jeren - A. Vince - S. Kozić - N. Perić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados