Nalaz subgingivne mikrofl ore kod pacijenata s implantatnoprotetičkim radovima: Preliminarno izvješćeReportar como inadecuado
Nalaz subgingivne mikrofl ore kod pacijenata s implantatnoprotetičkim radovima: Preliminarno izvješće - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.40 No.3 September 2006. -

Bakterijska fl ora usne šupljine vrlo je kompleksna. Svrha studije bila je analiza kliničkih parodontnih čimbenika i sastava subgingivne mikrofl ore kod pacijenata saniranih implantatno-protetičkim radovima. Studija obuhvaća 28 pacijenata prosječne dobi od 46,7 godina. Nisu bolovali od parodontnih bolesti, niti su bili na parodontološkoj kontroli nakon insercije implantata. Izmjerena je im srednja vrijednost plak indeksa od 1,04 ± 0,84, dubina džepova 2,59 ± 1.13 i indeks krvarenja gingive 1,50 ± 0.84. Uzorkovanjem subgingivne mikrofl ore papirnatim štapićem izolirano je kod 57% pacijenata pet patogenih anaerobnih bakterija: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Prevotella oralis i Campylobacter rectus. Dobiveni rezultati pokazuju da barem kod 57% pacijenata s dokazanim potencijalno patogenim bakterijama može nastati periimplantitis i smanjiti uspješnost i biološku trajnost implantatno-protetičke terapije. Nalazi upozoravaju na nužnost stalne stručne parodontološke kontrole spomenutih ispitanika.

zubne naslage; zubni implantati; Actinobacillus actinomycetemcomitans; mikrobiologijaAutor: Jasenka Živko-Babić - Smilja Kalenić - Ivo Gašparac - Marko Jakovac -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados