Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006.Reportar como inadecuado
Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

Matija Divković je u Veneciji 1616. godine tiskao bosančicom svoj Nauk karstjanski mali. To prvo izdanje posljednjega Divkovićeva djela prava je rijetkost, ne samo u knjižnicama na južnoslavenskim prostorima nego i šire. Stoga taj njegov primjerak, koji se čuva u Vatikanskoj biblioteci pod signaturom Loreto VII. 5., a koji ni do danas nije naznačen niti opisan ni u jednoj bibliografi ji o Divkoviću, predstavlja pravi fi lološki kuriozitet. Rad donosi opis vatikanskoga primjerka toga Divkovićeva djela koji bi u budućnosti mogao poslužiti i za izradu njegova kritičkog izdanja.

Matija Divković; Bosna; bosančica; filologija; crkvena povijestAutor: Sanela MUŠIJA -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados