POLUAUTOMATIZIRANI POSTUPAK IZRADE GEOLOŠKIH PROFILAReportar como inadecuado
POLUAUTOMATIZIRANI POSTUPAK IZRADE GEOLOŠKIH PROFILA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.18 No.1 December 2006. -

U radu je predstavljen poluautomatizirani postupak izrade geoloških profila koji se konceptualno bazira na ručnoj geološkoj interpretaciji te na alatima koji osiguravaju automatizaciju preostalog dijela procesa od pohrane litoloških podataka do izrade grafičkog prikaza koreliranih geoloških profila. Program Microsoft MS Access korišten je za pohranu litoloških podataka dok su Visual Basic VB makroi za MS Excel korišteni za automatizirani prijenos litoloških podataka iz MS Access baze u program Rockworks. Rockworks je korišten za izradu radnih geoloških profila, a program AutoCAD za završni grafički prikaz koreliranih geoloških profila. Predstavljeni koncept omogućio je automatizaciju tehničkog dijela procesa izrade geoloških profila čime se znatno olakšala i ubrzala njihova izrada.

geološki profili; Rockworks; AutoCad; baza podataka; MS AccessAutor: Kristijan Posavec - Gordana Vuletić - Andrea Bačani -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados