ISPITIVANJE RASPODJELE SUMPORA U TEKUĆIM PRODUKTIMA KREKIRANIH PLINSKIH ULJAReportar como inadecuado
ISPITIVANJE RASPODJELE SUMPORA U TEKUĆIM PRODUKTIMA KREKIRANIH PLINSKIH ULJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.43 No.1 February 2004. -

Sažetak

Današnje sirovine za proces fluid katalitičkog krekiranja sadrže velike količine ostataka atmosferske i vakuum destilacije koje su bogate sumporom. Produkti nastali katalitičkim krekiranjem, prvenstveno FCC benzin i lako cikličko ulje, predstavljaju glavne izvore sumpora u motornom benzinu, odnosno dizelskom gorivu. FCC benzin sudjeluje s 35-40 vol %. u motornom benzinu, a pri tom daje 98 % od ukupnog sumpora prisutnog u motornim benzinima. Ove dvije činjenice ukazuju na važnost istraživanja raspodjele sumpora u FCC benzinu i drugim produktima katalitičkog krekiranja dobivenih iz različitih sirovina.

U radu su uspoređeni prinosi produkata katalitičkog krekiranja plinskih ulja dobivenih iz sirovina koje su sadržavale različite količine sumpora. Ispitivanja su provedena na laboratorijskom uređaju za katalitičko krekiranje pomoću testa mikroaktivnosti MAT. Dobiveni tekući produkti krekiranja frakcionirani su te je dobivenim frakcijama benzina, lakog cikličkog ulja i dekantiranog ulja određen sadržaj sumpora. Frakcijama benzina određen je istraživački oktanski broj IOB koji je koreliran sa sastavom i raspodjelom ugljikovodika u benzinu te sa sadržajem sumpora u sirovini, tj. u benzinu.

Dobiveni rezultati pokazuju da korištenjem hidroobrađene sirovine dolazi do povećanja konverzije i prinosa FCC benzina, smanjenja IOB FCC benzina i smanjenja sadržaja sumpora u svim tekućim produktima krekiranja.

FCC Fluidni katalitički kreking, frakcije benzina i plinskog ulja sadržaj sumpora frakcije; istraživački oktanski broj IOB frakcije; gledište predobrade i izbora sirovina; gledište rafinacije i finalne dorade produktaAutor: Maja Fabulić Ruszkowski - Sanda Telen - Štefica Podolski - Tomislav Šarić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados