GUTTER CAST TEKSTURA KAO MOGUĆI KORELACIJSKI MARKER - PRIMJER DONJOTRIJASKIH SEDIMENATA PROFILA PLAVNO I STRMICA (HRVATSKA I BOSNA I HERCEGOVINA)Reportar como inadecuado
GUTTER CAST TEKSTURA KAO MOGUĆI KORELACIJSKI MARKER - PRIMJER DONJOTRIJASKIH SEDIMENATA PROFILA PLAVNO I STRMICA (HRVATSKA I BOSNA I HERCEGOVINA) - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.14 No.1 December 2002. -

Na profilima Plavno i Strmica u okolici Knina istraženi su sedimenti donjeg trijasa - skita koji u oba slijeda pokazuju iste litofacijesne značjke. Karakteristike Siliciklastičnog litofacijesa, koji odgovara sedimentima donjeg skita,te Muljnog i Siltozno-muljnog litofacijesa gornjeg skita odražavaju utjecaj oluja u plićim i dubljim dijelovima šelfa, kao i oscilacije razine mora koja se manifestira nizanjem ciklusa pretpostavljenog 5, 4. i 3. reda.

Na otvorenim donjim slojnim plohama sedimenata Muljnog i Siltozno - muljnog litofacijesa uočena je -gutter crust- tekstura nastala uslijed helikoidalnog (vrtložnog) strujanja čija je os paralelna površini sedimenta. Takvo strujanje moguće je interpretirati kao posljedicu djelovanja jednosmjernih struja tijekom oluje. uslijed erozije vrtloženjem nastaju plitki dugački ravni ili prepleteni žljebovi. Tekstura je vezana uz sedimente vanjskog šelfa i predstavlja karakteristični, istovremeni olujni zapis na širem prostoru. Zahvaljujući ovoj teksturi i njenoj jednoobraznoj genezi sedimenti vertikalnog slijeda oba istaložena lokaliteta mogu se, u nedostatku drugog biostratigrafskog ili litostratigrafskog markera, međusobno korelirati. Kao osnova za korelaciju može poslužiti prva pojava -gutter cast- teksture vertikalno u slijedu sedimenata. Tako načinjena korelacija grupira -gutter cast-e- oba istražena slijeda u određeni vremenski (vertikalni) interval. -Gutter cast- tekstura predstavlja, u tom slučaju, kronostratigrafski marker.

U slučaju takvog pristupa korelaciji razlika debljine litofacijesa pojedinih lokaliteta može se objasniti položajem u sedimentacijskom bazenu bliže ili dalje od obale. Korelacijski princip spajanja granice donjeg i gornjeg skita, što je uvriježeni princip korelacije, može se u tom slučaju isključiti kao neodgovarajući.

gutter cast tekstura; olujni sedimenti šelfa; kronostratigrafska korelacija; donji trijas; KninAutor: Dunja Aljinović - Maja Vrkljan -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados