Cáncer de la laringe Reportar como inadecuado
Cáncer de la laringe - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.La laringe y la faringe, órganos y perfectamente individualizados por su anatomía y fisiología, son solidarios en una parte de su extensión y funciones: de allí la importancia de su estudio simultáne, especialmente para el caso de los tumores malignos que, a poco de evolucionar invaden con facilidad los dominios vecinos.

Tipo de documento: Artículo - Article

Palabras clave: Medicina, Cancerología, cáncer de la laringe, tumores vestibulares, tumores ventriculares, tumores sub-glóticos, anatomía radiológica, métodos radiológicos, tratamiento, rontgenterapia, curieterapia

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


IntroducciónProf. C. ILffOl-80 -~(fJlve-{-J de l;1Clinl01!1;1 dv Iu dl Hutltl-idpu, fie(-l·i-)--. l-(I(-5i La 11m, .Y lu Iu rirurc. 1 l1 illgP INI ~I! anul y urnin FiH:t1!ti1l1 ,-~Ilg ldo 11l .-Ledi.cillil .v ()Ig .lIlU:-: !isiol(),!,d l. xou iudivulualizn- plIflcliUlllllii 1111 1pin-l-e ell i-=olidal·ios elf -:,11 (xrrll15i(,I; ,- Iuruiunes : fit HIli 1;1 iruunrtanr-iu Ill su ost u d iu simul1;11110.
1.~·peti;_llIlHllll, IHII,;( (,I (,IS-1 lit I-J~ tumurvs IllilligllOS que, a. 10lO de t;-OIHtiIJIl;JI iuvadeu cnu lncilidud lns dumiuius --~tillll:-:, H I:Ma 110 hil{C runrho« ,lI-IOiol. lei ftlilppl1tiljl tiL ln- dllll-ell-~ los lillglOs .y l;·ll111gtO::; PIa e xr-l usl vu nu-ut e qui t-utuicu: PUI t:~O dusdc Lsauibett j Ktishuber se It-:- di-icli6 eu 1-I111UIlSinttlnsecos cit, Iii latirurt-. I~ -IH:-;lbles .
Y ex ti-iust-cos, 1;!!·illgo-[;nlJlglns. 0 i nupeta hlc«. El ]JIOgl(,~o ell In j-{{llilil llli-(lI·.t:i(-rl rlispusu 011;1 ;q.::nI]Ji-ll;i(Hl: ell res flue i oman l;l~ cuerrlus.
I2-Til1l pi-IIIt: dl lu llldtl!;llinge .Y lo~ PXI-hll1I1gCOS.
:-:lI::leplible:-- tit· ~tI oJllIadc)~ IT;{I~ (I IIltIIO:-; e x teusutneutu lox jllillll!OS, illopel· lb!l.J~ 10:- (lIt irnus 1111I(111t ::l JlIodll(ell s.ieruplc ~q.!:(11l ,1-f-Ck,JII::;I, :-I{-s t.u-rlt-.
:-:iPII1Pl-l1 bajo 1 1:-;mi s.ma s dil,pciliccs ltlil(llgit;I~. St (()lIKid-I:IIllll 10:- illlIIJISl-{(l:- (11 In,., IO(,lli,,;I(iolltJs ,fj16ticf( -H-IrU-y!f,!i((-, -lit :-:Pl1l~~ iiI lD:lO, ITI(Illil i()III(lIZ;llOlI IlHJ!(:--, lHJI huho lilJl{lli(,;l. ullin!!); ; !i0l {pOt;- tl 0 tiplI ;1) lllgloll:-lrlos lllld;IIIt!U qll! 111S 1;-yO~~ ]1;11[( tlt Iii lip lI,.
il,UIIIIHtl 1I1tjOl (sl;ls ell- 1o- :--1tlinnlil!-o, tit.; :-;11t-O]11(iiJlI, (Ie.: t!nt(j:-; II;II;! 1.1 dc1llllli1t;Hi{1I1 j(,l;llH~l1iit;I:.r ;...


Documentos relacionados