Editorial: discurso pronunciado por el profesor decano de la facultad de medicina en la inauguración del año académico de 1941 Reportar como inadecuado
Editorial: discurso pronunciado por el profesor decano de la facultad de medicina en la inauguración del año académico de 1941 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.Discurso

Tipo de documento: Artículo - Article

Palabras clave: discurso, profesor decano Facultad de Medicina

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


IntroducciónEDITORIAL nISCURS(I PIWi-I,-TIA]I(llOR EL l.IWI-ESOH .111-:(--(1 Ill,; LA FACULTAJJ HE ME])lCI-A E- I,A I-ACOIHAlJ(I- IEL ANn A(A n 1,;)11((I Il E I!H I. ,Ilin de 1!J-!-1 !ik- laboreilC;-(l{lUk;I:-o dt· In 10,-tIt, 1;1 rtli--(lI~id;Hl Xuc innul.
(xpClinWlll llllo ; hi honrla »ntlsfncciou espirituu l fll nil y;l 1(-,t1il,;HI;-!-: (11 gl:lll p;lrt(· ;11;-:111111:-: de Ius nspirnciones que nl ennu-gn.ruos dr-l hunt-usn pnt-xtu dr P,-ofr:;:.or-ne(;i1l1o. hublmos (Ip 1T;IPI como lmse Ill 111I(s1T;ls t·.iI.CII to- Al lulcl.u- Ill estu cultnd lip ~Jcdicilla. t-i a S. el COil 10SpptO vI Vnt,illlonio dcbid« nnua l de -1 LI brillu {~tt 1-1.0:-: ilnt-t(eS01(-I;.
qnr- (11 tudo tnir-nro rll l11IsOIl~tI lucultarl sustanr ia HISeii;1I1Z;1 llIlP~tJ-;-1 ,ll CllltJ()S: pt d;lg()gk;l~ dOlIIl1 S .- 11.;lJlH !lclizil,k j(lljHlIn nunucn.tu lurliarnu Fucultu d.
em.pt-cnrfhnus h{llic(l-pl{ldien~, 1111111 1,--01- que Silh-agll ll-dLI pOI pi dr- 1I11tS- ell!-:T,-IHlpci- dll :011 1,1 (1I1 l-)ol lt:iilll docc-nu- y pI npov« dt-ridido dr,l .Ilnncuuhhlon!-.ljo rlt 1 1 ,- (1( ,Ins ultus diroctiva s uni ver-sit.tt-iu s.
ulgunn s 1l[(jI-lI1 l~ les ell pI PI ll1 (lL E~hldi(Js, Ie!onna:-: dil-i!-dd ls ,I d.u- ,I -;1 unu fis01lomia .v nt-ir-utaci-m 1Il0d(,l-Il,l~ .u-nr-dr-s cou Ins iT;lll~rOIlllnti()llt-s m(1odo,., n te trudictuu l ustit ur« .- :-:iguillldo las h ur-llus ,simi,I;llls. -;1 (PH 1-lllflimiill1-u il(l-ll ll(s, qllf t,lll tHe pOI- pI nllllhio (;--,p lfit,ltl! Ispililll;11 ~l lIlC;llllill;lll 1I;lci;1 Ill(J--t-(ho~(]s l(sldt-ndlls 1;Hlk,11 Ill 1;1 ;11 J}lol-~sOI ,-- ,tl ;lllIlllllO (- Jl 11. h.-l1l:l,io- (Oil 1I1l;1 .In,,:, h,11I rl,ldo (1l~tll;lllZil p;ll;t d;ll 1I1t1ll1l r.llig;t I, 1 1t-I;llidnll dl In:-: 1111-[111:-:(II Ill11, .tl-l !-,ICllllitd dl )1- Y snlllllid;IS Yit ...


Documentos relacionados