Photobiomodulation 2014Reportar como inadecuado
Photobiomodulation 2014 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Guest Editors: Timon Cheng-Yi Liu, Quan-Guang Zhang, and Lutz Wilden Photobiomodulation 2014, Timon Cheng-Yi Liu, Quan-Guang Zhang, and Lutz Wilden Volume 2014 2014,Article ID 520501, 2 pages Significant Inhibition of Tumor Growth following Single Dose Nanoparticle-Enhanced Photodynamic Therapy, Shih-Hsun Cheng, Chia-Hui Chu, Nai-Tzu Chen, Jeffrey S. Souris, Chin-Tu Chen, and Leu-Wei Lo Volume 2014 2014,Article ID 297129, 11 pages Stimulative Effects of Low Intensity He-Ne Laser Irradiation on the Proliferative Potential and Cell-Cycle Progression of Myoblasts in Culture, Cui-Ping Zhang, Shao-Dan Li, Yan Chen, Yan-Ming Jiang, Peng Chen, Chang-Zhen Wang, Xiao-Bing Fu, Hong-Xiang Kang, Ben-Jian Shen, and Jie Liang Volume 2014 2014,Article ID 205839, 8 pages Effects of Low-Level Laser Therapy and Eccentric Exercises in the Treatment of Patellar Tendinopathy, Xiao-Guang Liu, Lin Cheng, and Ji-Mei Song Volume 2014 2014,Article ID 785386, 6 pages Photodynamic Action of LED-Activated Curcumin against Staphylococcus aureus Involving Intracellular ROS Increase and Membrane Damage, Yuan Jiang, Albert Wingnang Leung, Heyu Hua, Xiancai Rao, and Chuanshan Xu Volume 2014 2014,Article ID 637601, 7 pages Effect of Light-Activated Hypocrellin B on the Growth and Membrane Permeability of Gram-Negative Escherichia coli Cells, Yuan Jiang, Wingnang Leung, Qingjuan Tang, Hongwei Zhang, and Chuanshan Xu Volume 2014 2014,Article ID 521209, 6 pages Study on the Relationship between Sports Skills and Visual Image Operation, Peng Zeng, Long Liu, Timon Cheng-Yi Liu, and Xiang-Bo Yang Volume 2014 2014,Article ID 895761, 5 pages Action-Dependent Photobiomodulation on Health, Suboptimal Health, and Disease, Timon Cheng-Yi Liu, Long Liu, Jing-Gang Chen, Peng Zeng, and Xiang-Bo Yang Volume 2014 2014,Article ID 832706, 11 pages Photobiomodulation on KATP Channels of Kir6.2-Transfected HEK-293 Cells, Fu-qing Zhong, Yang Li, and Xian-qiang Mi Volume 2014 2014,Article ID 898752, 7 pages Photobiomodulation for Cobalt Chloride-Induced Hypoxic Damage of RF-6A Cells by 670 nm Light-Emitting Diode Irradiation, Shuang Li, Qiang-Li Wang, Xin Chen, and Xian-qiang Mi Volume 2014 2014,Article ID 971491, 5 pages Effect and Mechanism of 808 nm Light Pretreatment of Hypoxic Primary Neurons, Xin Chen, Qiang-Li Wang, Shuang Li, and Xian-qiang Mi Volume 2014 2014,Article ID 585934, 5 pages Microenvironment Dependent Photobiomodulation on Function-Specific Signal Transduction Pathways, Timon Cheng-Yi Liu, De-Feng Wu, Ling Zhu, P. Peng, Long Liu, and Xiang-Bo Yang Volume 2014 2014,Article ID 904304, 8 pagesFuente: https://www.hindawi.com/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados