Несвободното възникване на свободния пазар - Великата трансформация на Карл Полани Report as inadecuate
Несвободното възникване на свободния пазар - Великата трансформация на Карл Полани - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Abstract

An attempt is made to sum up the basic socio-economic issues in Karl Polanyi-s book -The Great Transformation-, which is less known by the economists in our country. Suggesting an alternative to Marx-s market economic analysis at the early stages of establishing and imposing the capitalist social system, this significant work of Polanyi questions at the same time a lot of the postulates of the modern liberal economic doctrines. The study highlights the formation of free market not as a natural process, based on natural human aptitudes, but on the contrary – as forcing a framework of rules opposed to the traditional social organization of the people.

Bulgarian:Направен е опит да се обобщят основните социоикономически тези в книгата на Карл Полани -Великата трансформация-, сравнително слабо позната в средите на икономистите у нас. Предлагайки алтернатива на Марксовия стопанскоисторически анализ на ранните етапи от възникването и налагането на капиталистическата обществена система, влиятелната творба на Полани същевременно поставя под въпрос редица от постулатите на съвременните либерални икономически доктрини. Изслед ването представя зараждането на свободния пазар не като естествен процес, основан на природни човешки склонности, а напротив - като силово налагане на рамка от правила, противоречащи на традиционната обществена организация у хората.Item Type: MPRA Paper -

Original Title: Несвободното възникване на свободния пазар -Великата трансформация- на Карл Полани-

English Title: The Forced Introduction of the Free Market -The Great Transformation- by Karl Polanyi-

Language: Bulgarian-

Keywords: political economy of capitalism, embeddedness, institutions, modes of exchange, reciprocity, self-interest, classical political economy.-

Subjects: A - General Economics and Teaching > A1 - General Economics > A12 - Relation of Economics to Other DisciplinesB - History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches > B2 - History of Economic Thought since 1925 > B25 - Historical ; Institutional ; Evolutionary ; AustrianP - Economic Systems > P1 - Capitalist Systems > P16 - Political EconomyZ - Other Special Topics > Z1 - Cultural Economics ; Economic Sociology ; Economic Anthropology > Z10 - General-

Author: Sedlarski, Teodor

Source: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/46908/
DOWNLOAD PDF
Related documents