Zelfstandige training in consultvoering: studenten leren van de simulatiepatiënt en van elkaarReportar como inadecuado
Zelfstandige training in consultvoering: studenten leren van de simulatiepatiënt en van elkaar - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

, Volume 30, Issue 5, pp 194–205

First Online: 01 December 2011DOI: 10.1007-s12507-011-0050-8

Cite this article as: Aper, L., Reniers, J., Koole, S. et al. TS MEDISCH ONDERWIJS 2011 30: 194. doi:10.1007-s12507-011-0050-8 Samenvatting

InleidingEen patiëntgericht consult vormt de basis voor goede medische zorgverlening. Studenten voorbereiden op deze complexe vaardigheid is een kerntaak van de medische opleiding. Aan de Universiteit Gent worden tijdens de masteropleiding trainingen consultvoering georganiseerd waarbij communicatieve en klinische redeneervaardigheden worden geïntegreerd. Studenten oefenen met een simulatiepatiënt onder supervisie van een docent. Deze studie onder zoekt een zelfstandige werkvorm zonder de aanwezigheid van een docent, waarbij simulatiepatiënten en studenten onderling feedback geven. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: 1 Hoe percipiëren studenten de training? 2 Leidt de observatie van elkaar en de feedback van de simulatiepatiënt tot een leereffect? 3 Is de werkvorm efficiënter ten aanzien van docentbelasting?

Materiaal en methodenIn 2009-2010 werd in het tweede jaar van de masteropleiding in een pilotonderzoek de klassieke training met docent vergeleken met een zelfstandige werkvorm met afsluitende groepsbespreking. In deze werkvorm zonder docent geeft de simulatiepatiënt alleen feedback vanuit patiëntperspectief; de medestudent geeft feedback over de structuur en inhoud van het consult. De studenten kregen een schriftelijke vragenlijst ter evaluatie van de beide werkvormen. De observatielijst van de simulatiepatiënten werd gebruikt om het leereffect vast te stellen.

ResultatenAnalyse van de studentenpercepties toonde geen significante verschillen aan tussen de twee trainingsvormen. Wat betreft het leereffect binnen de zelfstandige werkvorm krijgt de student-arts een significant hogere score van de simulatiepatiënt. Ondanks de tijdwinst voor docenten is de training en follow-up van simulatiepatiënten wel een intensieve bezigheid.

Discussie en conclusieDeze werkvorm wordt door studenten heel waardevol bevonden. Het stimuleert hun zelfvertrouwen en het leren feedback geven aan elkaar. Uit de afsluitende groepsbespreking met docent komt naar voren dat studenten zichzelf soms overschatten. Vervolgonderzoek naar het leereffect op lange termijn en de beste plaats in het curriculum wordt aanbevolen. Aper L, Reniers J, Koole S, Valcke M, Derese A. Zelfstandige training in consultvoering: studenten leren van de simulatiepatiënt en van elkaar. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;305:194-205.

onderwijspedagoog-projectmedewerker

universitair docent en coördinator van het skillslab en huisarts

onderwijskundige-projectmedewerker

hoogleraar, voorzitter van de vakgroep Onderwijskunde

hoofddocent, directeur skillslab, voorzitter Centrum voor Onderwijsontwikkeling en coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen

Belangenconflict: geen gemeld

Financiële ondersteuning: geen gemeld

Summary

IntroductionPatient-centred consultations are key to good medical care. Preparing students for this complex skill is a core task of medical education. At Ghent University, consultation skills training runs throughout the master phase years 4-6 in sessions with a simulated patient and a supervising physician, aimed at integrating communication and clinical reasoning skills. We examined effects of a new training format with unsupervised sessions, and feedback from simulated patients and students by addressing the following research questions: 1 How do students perceive this training format? 2 Do patient feedback and mutual observation result in a learning effect? 3 Does the format reduce supervisor workload?

MethodIn 2009-2010, a pilot study among fifth year students compared the traditional format and the new format, in which simulated patients give feedback from the patient perspective and students give peer feedback on structure and content of the consultation. Students evaluated both formats by completing a questionnaire. Observation lists completed by simulated patients were used to determine any learning effects.

ResultsThe evaluation yielded no significant differences between the two formats. Simulated patient ratings of studentdoctor performance were significantly higher in the second session. Supervisor workload was reduced but training and follow-up of simulated patients remained time and labour intensive.

Discussion and conclusionStudents thought the new format was quite valuable. It improved their confidence and peer feedback skills. The closing group session with a supervisor showed that students overestimated their performance. Further studies should investigate long term learning effects and optimal placement in the curriculum of the new format. Aper L, Reniers J, Koole S, Valcke M, Derese A. Consultation skills training without a supervisor: learning through feedback from simulated patients and peers. Netherlands Journal of Medical Education 2011;305:194-205.

Download fulltext PDFAutor: L. Aper - J. Reniers - S. Koole - M Valcke - A. Derese

Fuente: https://link.springer.com/Documentos relacionados