Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Reportar como inadecuado
Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The aim of the paper is to demonstrate the technocratic legitimacy (so called input legitimacy) in the case of the European Food Safety Authority (EFSA). Compared to other regulatory agencies this institution enjoys high credibility and is considered as a model example of an advisory body to the European Commission providing high-quality scientific opinions. However the question, whether such technocratic validation of EFSA’s activities is sufficient, remains open. It has indeed no regulatory or decision-making powers, but through the legislative activity of the European Commission, which often fully reflects the EFSA’s position, the agency itself participates in the shaping of the European food law. Synopsis. Celem artykułu jest wykazanie uwarunkowań legitymizacji technokratycznej (wynikowej) w przypadku Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Na tle innych agencji regulacyjnych instytucja ta cieszy się dużym zaufaniem i uważana jest za modelowy przykład doradczego gremium Komisji Europejskiej, dostarczającego wysokiej jakości opinii naukowych. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy takie technokratyczne uprawomocnienie działań urzędu jest wystarczające. Nie ma on wprawdzie ani uprawnień regulacyjnych, ani decyzyjnych, ale za pośrednictwem projektów legislacyjnych Komisji Europejskiej, które niejednokrotnie w pełni odzwierciedlają stanowisko urzędu, uczestniczy w kształtowaniu europejskiego prawa żywnościowego.

Keywords: regulatory agencies, ford safety, democratic legitimacy, crisis management, agencje regulacyjne, bezpieczeństwo żywnościowe, legitymizacja demokratyczna, zarządzanie antykryzysowe

Other Titles: The Role of Experts in the Legitimizing the Activity of the European Food Safety Authority

Subject(s): Agribusiness

Food Consumption/Nutrition/Food Safety

Issue Date: Mar 31 2017

Publication Type: Journal Article

ISSN: 2081-6960

Language: Polish Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 17, Number 32, Part 1 Page range: 84-94

Note: eISSN 2544-0659

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Kohtamäki, Natalia

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/257523?ln=enDocumentos relacionados